Deze vragen met toelichting helpen bij het nadenken over uw wensen en behoeften met betrekking tot uw levenstestament, van identiteit en vertegenwoordiging tot sociale en emotionele zorg.

Lees en download dit document hieronder.

  

Module 1: Identiteit en Vertegenwoordiging

 

1. Wie wilt u als uw primaire gevolmachtigde benoemen?

   - Bepaal wie uw belangen zal behartigen als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen.

 

2. Heeft u deze persoon gevraagd en heeft hij/zij ingestemd met deze rol?

   - Het is belangrijk dat de door u gekozen gevolmachtigde akkoord gaat met deze verantwoordelijkheid.

 

3. Welke kwaliteiten en eigenschappen heeft deze persoon die hem/haar geschikt maken als uw gevolmachtigde?

   - Overweeg waarom deze persoon geschikt is om uw zaken te behartigen.

 

4. Wie wilt u als uw alternatieve gevolmachtigde benoemen, voor het geval de primaire gevolmachtigde niet beschikbaar of in staat is om te handelen?

   - Kies een back-up gevolmachtigde voor onvoorziene omstandigheden.

 

5. Heeft u deze persoon gevraagd en heeft hij/zij ingestemd met deze rol?

   - Zorg ervoor dat ook de alternatieve gevolmachtigde bereid is deze rol te vervullen.

 

6. Hoe goed kunnen deze personen samenwerken indien nodig?

   - Goede samenwerking tussen gevolmachtigden kan cruciaal zijn voor het efficiënt behartigen van uw belangen.

 

7. Welke specifieke beslissingen wilt u dat uw gevolmachtigde kan nemen?

   - Specificeer welke bevoegdheden uw gevolmachtigde krijgt, zoals financiële, medische of persoonlijke beslissingen.

 

8. Wilt u beperkingen opleggen aan de bevoegdheden van uw gevolmachtigde? Zo ja, welke?

   - U kunt ervoor kiezen om de bevoegdheden van uw gevolmachtigde in te perken.

 

9. Hoe wilt u dat de handelingen van uw gevolmachtigde worden gecontroleerd?

   - Overweeg mechanismen zoals rapportage aan een derde partij of regelmatige evaluaties.

 

10. Wilt u dat bepaalde beslissingen alleen mogen worden genomen na goedkeuring van een toezichthoudende persoon of instantie? Zo ja, welke beslissingen en door wie?

    - Bepaal of er toezicht nodig is en voor welke beslissingen goedkeuring vereist is.

 

11. Heeft u al een notaris geraadpleegd om uw levenstestament officieel te bekrachtigen?

    - Een notaris kan helpen om uw document juridisch bindend te maken.

 

12. Hoe vaak wilt u uw levenstestament herzien en bijwerken?

    - Regelmatige herziening houdt uw wensen actueel met uw levenssituatie.

 

13. Bent u op de hoogte van de juridische vereisten in uw regio voor een rechtsgeldig levenstestament?

    - Informeer uzelf over de wettelijke vereisten om ervoor te zorgen dat uw levenstestament geldig is.

 

14. Hoe wilt u dat uw gevolmachtigde communiceert met andere familieleden over de beslissingen die hij/zij neemt?

    - Effectieve communicatie kan helpen om misverstanden en conflicten te voorkomen.

 

15. Heeft u nagedacht over de leeftijd, gezondheid en persoonlijke omstandigheden van uw gekozen gevolmachtigden? Zijn zij in staat om deze rol op de lange termijn te vervullen?

    - Het is belangrijk dat uw gevolmachtigden op de lange termijn beschikbaar en geschikt blijven voor hun rol.

 

Module 2: Financieel Beheer

 

16. Wie wilt u de bevoegdheid geven om namens u financiële beslissingen te nemen?

   - Bepaal wie uw financiële zaken zal beheren als u dat zelf niet kunt.

 

17. Welke specifieke financiële bevoegdheden wilt u toekennen aan uw gevolmachtigde?

   - Specificeer welke financiële handelingen uw gevolmachtigde mag uitvoeren, zoals betalingen doen, investeringen beheren, etc.

 

18. Wilt u beperkingen opleggen aan de financiële bevoegdheden van uw gevolmachtigde? Zo ja, welke?

   - Overweeg of u grenzen wilt stellen aan wat uw gevolmachtigde financieel kan doen.

 

19. Heeft u onroerend goed dat uw gevolmachtigde moet beheren? Zo ja, welke eigendommen?

   - Geef aan welke eigendommen onder het beheer van uw gevolmachtigde vallen.

 

20. Welke specifieke richtlijnen wilt u geven over het beheer van uw onroerend goed?

   - Bepaal hoe uw eigendommen onderhouden, verhuurd of verkocht moeten worden.

 

21. Welke bronnen van inkomsten heeft u die uw gevolmachtigde moet beheren?

   - Benoem de verschillende inkomensbronnen die beheerd moeten worden, zoals salaris, pensioen, huurinkomsten, etc.

 

22. Heeft u specifieke instructies over hoe uw inkomsten moeten worden beheerd?

   - Geef richtlijnen over hoe uw inkomsten verdeeld of herbelegd moeten worden.

 

23. Welke uitgaven moeten door uw gevolmachtigde worden beheerd?

   - Specificeer de soorten uitgaven die uw gevolmachtigde moet afhandelen, zoals dagelijkse uitgaven, medische kosten, etc.

 

24. Wilt u een limiet instellen voor bepaalde uitgaven? Zo ja, welke limieten?

   - Bepaal of er maximale bedragen zijn voor specifieke uitgaven.

 

25. Heeft u beleggingen die uw gevolmachtigde moet beheren? Zo ja, welke soorten beleggingen?

   - Benoem de verschillende beleggingsvormen die beheerd moeten worden, zoals aandelen, obligaties, fondsen, etc.

 

26. Welke richtlijnen wilt u geven over het beheer van uw beleggingsportefeuille?

   - Bepaal hoe vaak uw beleggingen herzien moeten worden en welke strategieën gevolgd moeten worden.

 

27. Heeft u schulden die uw gevolmachtigde moet beheren? Zo ja, welke schulden?

   - Geef aan welke schulden onder het beheer van uw gevolmachtigde vallen, zoals hypotheken, leningen, etc.

 

28. Welke specifieke richtlijnen wilt u geven over het aflossen van schulden?

   - Bepaal hoe uw schulden moeten worden afgelost of heronderhandeld.

 

29. Wilt u uw gevolmachtigde de bevoegdheid geven om namens u belastingaangiften in te dienen?

   - Bepaal of uw gevolmachtigde verantwoordelijk moet zijn voor uw belastingaangiften.

 

30. Welke specifieke richtlijnen wilt u geven over belastingaangiften en -betalingen?

   - Geef aan hoe uw gevolmachtigde belastingzaken moet afhandelen, inclusief eventuele strategieën om belastingdruk te minimaliseren.

 

31. Heeft u specifieke instructies over hoe uw gevolmachtigde moet omgaan met belastingadviezen en -betalingen?

   - Bepaal of uw gevolmachtigde regelmatig overleg moet plegen met een belastingadviseur.

 

Module 3: Medisch en Persoonlijk Welzijn

 

32. Wie wilt u de bevoegdheid geven om medische beslissingen voor u te nemen?

   - Bepaal wie uw medische beslissingen zal nemen als u dat zelf niet kunt.

 

33. Heeft u deze persoon gevraagd en heeft hij/zij ingestemd met deze rol?

   - Zorg ervoor dat de door u gekozen gevolmachtigde bereid en in staat is om deze verantwoordelijkheid te dragen.

 

34. Welke kwaliteiten en eigenschappen heeft deze persoon die hem/haar geschikt maken als uw gevolmachtigde voor medische beslissingen?

   - Overweeg waarom deze persoon geschikt is om medische beslissingen voor u te nemen.

 

35. Welke specifieke medische behandelingen wilt u wel of niet ontvangen in geval van ernstige ziekte?

   - Specificeer uw voorkeuren voor behandelingen zoals beademing, dialyse, pijnbestrijding, enz.

 

36. Heeft u specifieke voorkeuren voor experimentele behandelingen of palliatieve zorg?

   - Bepaal of u openstaat voor experimentele behandelingen of de voorkeur geeft aan palliatieve zorg.

 

37. Wilt u gereanimeerd worden in geval van hartstilstand of ademhalingsstilstand?

   - Geef aan of u gereanimeerd wilt worden of niet (DNR - Do Not Resuscitate).

 

38. Heeft u uw reanimatiebeslissingen besproken met uw arts en ervoor gezorgd dat deze in uw medische dossier zijn opgenomen?

   - Zorg ervoor dat uw reanimatiewensen bekend zijn bij uw arts en zijn opgenomen in uw dossier.

 

39. Waar wilt u verzorgd worden aan het einde van uw leven?

   - Bepaal uw voorkeur voor de locatie van uw zorg aan het einde van uw leven, zoals thuis, in een hospice of ziekenhuis.

 

40. Welke vormen van comfortzorg wilt u ontvangen?

   - Specificeer welke vormen van comfortzorg u wilt ontvangen, zoals pijnbestrijding, emotionele ondersteuning, spirituele zorg, enz.

 

41. Heeft u specifieke wensen voor emotionele en spirituele ondersteuning? Zo ja, welke?

   - Geef aan welke emotionele en spirituele zorg u belangrijk vindt.

 

42. Wilt u orgaandonor zijn na uw overlijden?

   - Bepaal of u na uw overlijden organen wilt doneren.

 

43. Welke organen en weefsels wilt u doneren?

   - Specificeer welke organen en weefsels u wilt doneren.

 

44. Heeft u uw wens om orgaandonor te zijn geregistreerd bij de officiële donorregistratie en uw donorregistratiekaart bij u?

   - Zorg ervoor dat uw donorwens officieel is geregistreerd en bekend is.

 

45. Heeft u een wilsverklaring opgesteld met behulp van een organisatie zoals de NVVE?

   - Overweeg het opstellen van een wilsverklaring voor uw medische wensen.

 

46. Heeft u een kopie van uw wilsverklaring gedeponeerd bij uw huisarts en aan uw gevolmachtigde gegeven?

   - Zorg ervoor dat uw wilsverklaring bij uw huisarts en gevolmachtigde bekend is en toegankelijk blijft.

 

47. Wilt u dat uw levenstestament verwijst naar uw wilsverklaring?

   - Overweeg of uw levenstestament een verwijzing naar uw wilsverklaring moet bevatten.

 

Module 4: Digitale en Sociale Zaken

 

48. Welke digitale accounts heeft u die uw gevolmachtigde moet beheren?

   - Identificeer uw belangrijke digitale accounts, zoals e-mail, sociale media, cloudopslag, enz.

 

49. Heeft u een lijst met inloggegevens en wachtwoorden opgesteld voor uw gevolmachtigde?

   - Zorg ervoor dat uw gevolmachtigde toegang heeft tot uw digitale accounts door een lijst met inloggegevens en wachtwoorden te maken.

 

50. Waar slaat u deze lijst op en hoe heeft u uw gevolmachtigde geïnformeerd over de toegang?

   - Beschrijf waar en hoe deze lijst wordt bewaard, bijvoorbeeld in een versleutelde digitale kluis of op een beveiligde fysieke locatie.

 

51. Wat wilt u dat er met uw sociale media-accounts gebeurt als u niet meer in staat bent om ze te beheren?

   - Bepaal wat er met uw sociale media-accounts moet gebeuren, zoals omzetten naar een gedenkpagina, deactiveren of verwijderen.

 

52. Heeft u specifieke instructies over welke inhoud moet worden verwijderd of gearchiveerd?

   - Geef aan welke digitale inhoud moet worden bewaard of verwijderd.

 

53. Hoe wilt u dat uw persoonlijke en gevoelige informatie wordt beschermd?

   - Specificeer beveiligingsmaatregelen zoals versleutelde opslag en sterke wachtwoorden.

 

54. Wilt u beperkingen opleggen aan wie toegang heeft tot bepaalde informatie?

   - Overweeg of u restricties wilt instellen voor wie toegang heeft tot specifieke gegevens.

 

55. Hoe wilt u dat uw gevolmachtigde communiceert met uw familieleden over uw digitale zaken?

   - Beschrijf de manier waarop uw gevolmachtigde met uw familie moet communiceren over digitale kwesties.

 

56. Hoe vaak wilt u dat deze communicatie plaatsvindt?

   - Bepaal de frequentie van communicatie, zoals wekelijks, maandelijks, of een andere interval.

 

57. Heeft u specifieke wensen over de inhoud van deze communicatie?

   - Geef aan welke informatie gedeeld moet worden en welke details belangrijk zijn om te communiceren.

 

58. Welke specifieke beveiligingsmaatregelen wilt u dat uw gevolmachtigde neemt om uw digitale gegevens te beschermen?

   - Specificeer maatregelen zoals regelmatige updates van wachtwoorden, tweefactorauthenticatie, en beveiligingscontroles.

 

59. Wilt u dat uw gevolmachtigde regelmatig een beveiligingscontrole uitvoert?

   - Bepaal of uw gevolmachtigde periodieke beveiligingscontroles moet uitvoeren en hoe vaak dit moet gebeuren.

 

60. Welke online abonnementen en diensten heeft u die uw gevolmachtigde moet beheren?

- Benoem uw belangrijke online abonnementen en diensten, zoals streamingdiensten, softwareabonnementen, enz.

 

61. Wilt u dat uw gevolmachtigde bepaalde abonnementen annuleert of overdraagt?

   - Geef aan welke abonnementen moeten worden geannuleerd of overgedragen en aan wie.

 

62. Hoe wilt u dat uw digitale inhoud en gegevens worden beheerd na uw overlijden?

   - Bepaal hoe uw digitale erfenis moet worden beheerd, zoals het archiveren van belangrijke documenten en het delen van foto's en video's.

 

63. Heeft u een digitale executeur benoemd om uw digitale nalatenschap te beheren?

   - Overweeg of u een specifieke persoon wilt benoemen om uw digitale nalatenschap te beheren.

 

Module 5: Juridisch en Fiscaal Beheer

 

64. Wie wilt u de bevoegdheid geven om namens u juridische beslissingen te nemen?

   - Bepaal wie uw juridische zaken zal beheren als u dat zelf niet kunt.

 

65. Heeft u deze persoon gevraagd en heeft hij/zij ingestemd met deze rol?

   - Zorg ervoor dat de door u gekozen persoon bereid is om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

 

66. Welke specifieke juridische bevoegdheden wilt u toekennen aan uw gevolmachtigde?

   - Specificeer welke juridische handelingen uw gevolmachtigde mag uitvoeren, zoals het ondertekenen van documenten en het vertegenwoordigen bij juridische procedures.

 

67. Wie wilt u de bevoegdheid geven om uw belastingaangiften in te dienen en belastingbetalingen te doen?

   - Bepaal wie verantwoordelijk zal zijn voor uw belastingaangiften en betalingen.

 

68. Heeft u specifieke richtlijnen over hoe uw belastingzaken moeten worden beheerd?

   - Geef aan hoe u wilt dat uw belastingzaken worden behandeld, inclusief eventuele strategieën voor belastingplanning.

 

69. Wilt u dat uw gevolmachtigde regelmatig overleg pleegt met een belastingadviseur?

   - Bepaal of uw gevolmachtigde regelmatig advies moet inwinnen bij een belastingadviseur.

 

70. Welke juridische kwesties verwacht u dat uw gevolmachtigde moet afhandelen?

   - Benoem de mogelijke juridische kwesties die uw gevolmachtigde zal moeten beheren, zoals geschillen over eigendommen of contractonderhandelingen.

 

71. Heeft u specifieke instructies over hoe uw gevolmachtigde deze juridische kwesties moet beheren?

   - Geef richtlijnen over de aanpak van juridische kwesties.

 

72. Welke eigendommen en activa heeft u die uw gevolmachtigde moet beheren?

   - Identificeer de eigendommen en activa die onder het beheer van uw gevolmachtigde vallen, zoals onroerend goed en financiële bezittingen.

 

73. Heeft u specifieke richtlijnen over hoe deze eigendommen en activa moeten worden beheerd?

   - Geef aan hoe uw eigendommen moeten worden onderhouden, verhuurd of verkocht.

 

74. Welke schulden en financiële verplichtingen heeft u die uw gevolmachtigde moet beheren?

   - Benoem de schulden en verplichtingen die uw gevolmachtigde zal beheren, zoals hypotheken en leningen.

 

75. Heeft u specifieke richtlijnen over hoe deze schulden en verplichtingen moeten worden afgelost?

   - Bepaal hoe uw schulden moeten worden afgelost of heronderhandeld.

 

76. Heeft u specifieke wensen of strategieën om erfbelasting en successierechten te minimaliseren?

   - Geef aan of u specifieke strategieën heeft om erfbelasting en successierechten te beperken.

 

77. Wilt u dat uw gevolmachtigde verantwoordelijk is voor het indienen van de benodigde documenten bij de belastingautoriteiten?

   - Bepaal of uw gevolmachtigde verantwoordelijk zal zijn voor de administratie van belastingaangiften en andere fiscale documenten.

 

78. Heeft u een notaris geraadpleegd om uw levenstestament officieel te bekrachtigen?

   - Overweeg of u een notaris wilt inschakelen om uw levenstestament juridisch bindend te maken.

 

79. Hoe vaak wilt u uw levenstestament herzien en bijwerken?

   - Bepaal de frequentie van herziening en bijwerking van uw levenstestament om het actueel te houden.

 

80. Wilt u dat uw gevolmachtigde regelmatig overleg pleegt met de notaris om ervoor te zorgen dat uw levenstestament up-to-date blijft?

   - Overweeg of uw gevolmachtigde periodiek moet overleggen met een notaris.

 

81. Heeft u specifieke gebeurtenissen of omstandigheden die aanleiding geven tot het herzien en bijwerken van uw levenstestament?

   - Bepaal welke gebeurtenissen, zoals verhuizing, huwelijk of veranderingen in gezondheid, een herziening van uw levenstestament vereisen.

 

82. Wie wilt u als 82. Wie wilt u als vertrouwenspersonen aanwijzen om uw gevolmachtigde te adviseren?

   - Benoem personen die uw gevolmachtigde kunnen adviseren bij het nemen van belangrijke beslissingen.

 

83. Wie wilt u als getuigen aanwijzen bij het opstellen van uw levenstestament?

   - Bepaal welke getuigen aanwezig moeten zijn bij de ondertekening van uw levenstestament.

 

84. Heeft u minderjarige kinderen die bescherming nodig hebben in uw levenstestament?

   - Overweeg of u voogden moet benoemen en specifieke instructies moet geven voor de zorg van uw kinderen.

 

85. Wie wilt u als voogd benoemen voor uw kinderen?

   - Bepaal wie verantwoordelijk zal zijn voor de zorg van uw kinderen als u er niet meer bent.

 

86. Heeft u specifieke instructies over hoe de zorg en financiën van uw kinderen moeten worden beheerd?

   - Geef aan hoe de zorg en financiële zaken van uw kinderen moeten worden geregeld, bijvoorbeeld via trustfondsen of specifieke zorginstructies.

 

87. Hoe wilt u dat uw gevolmachtigde communiceert met juridische en fiscale professionals over uw zaken?

   - Beschrijf hoe uw gevolmachtigde moet omgaan met communicatie en overleg met juridische en fiscale professionals.

 

88. Heeft u specifieke richtlijnen over hoe uw gevolmachtigde moet omgaan met verzoeken om informatie van juridische en fiscale professionals?

   - Geef aan hoe uw gevolmachtigde moet reageren op verzoeken om informatie en samenwerkingen met professionals.

 

89. Heeft u nagedacht over de leeftijd, gezondheid en persoonlijke omstandigheden van uw gekozen gevolmachtigde? Zijn zij in staat om deze rol op de lange termijn te vervullen?

   - Zorg ervoor dat uw gevolmachtigde geschikt is voor langdurige verantwoordelijkheid.

 

90. Heeft u een opvolgingsplan opgesteld voor het geval uw gevolmachtigde niet langer in staat is om deze rol te vervullen?

   - Bepaal wie de rol overneemt als uw huidige gevolmachtigde deze niet meer kan vervullen.

 

91. Heeft u specifieke wensen of instructies die u wilt dat uw gevolmachtigde opvolgt bij het beheren van uw juridische en fiscale zaken?

   - Specificeer eventuele bijkomende wensen of instructies voor uw gevolmachtigde.

 

Module 6: Sociale en Emotionele Zorg

 

92. Wie wilt u betrekken bij uw sociale en emotionele zorg?

   - Bepaal welke personen een rol spelen in uw emotionele en sociale ondersteuning.

 

93. Hoe vaak wilt u dat deze personen bij u op bezoek komen of contact met u opnemen?

   - Geef aan hoe vaak u wilt dat deze personen contact met u hebben, zoals dagelijks, wekelijks of maandelijks.

 

94. Heeft u specifieke activiteiten die u graag met deze personen wilt doen?

   - Bepaal welke sociale activiteiten u belangrijk vindt om te doen met deze personen.

 

95. Hoe wilt u dat uw gevolmachtigde communiceert met uw familie en vrienden over uw welzijn?

   - Specificeer hoe uw gevolmachtigde informatie over uw welzijn moet delen met familie en vrienden.

 

96. Hoe vaak wilt u dat deze communicatie plaatsvindt?

   - Bepaal de frequentie van deze communicatie, zoals wekelijks, maandelijks of een andere interval.

 

97. Heeft u specifieke wensen over de inhoud van deze communicatie?

   - Geef aan welke informatie gedeeld moet worden en welke details belangrijk zijn om te communiceren.

 

98. Heeft u specifieke wensen voor uw uitvaart of begrafenis/crematie?

   - Bepaal uw voorkeuren voor uw uitvaart, zoals locatie, rituelen en muziek.

 

99. Wie wilt u dat er aanwezig zijn bij uw uitvaart?

   - Geef aan welke personen u graag bij uw uitvaart aanwezig wilt hebben.

 

100. Welke rituelen of ceremonies wilt u laten uitvoeren?

    - Specificeer eventuele religieuze of persoonlijke rituelen die u belangrijk vindt voor uw uitvaart.

DOWNLOAD DE VRAGENLIJST

Vragenlijst Pdf
PDF – 64,6 KB 4 downloads